Инструменти на БФБ

АКЦИИ НА БЪЛГАРСКИ КОМПАНИИ

БенчМарк предлага онлайн търговия с акции на повече от 200 български компании, допуснати до търговия Българска Фондова Борса (БФБ).

Акциите са едни от най-популярните инструменти, които се предлагат за търговия на финансовите пазари. Те представляват ценни книжа, издадени от акционерни дружества – емитенти. Като акционери в дадена компания, клиентите получават право на дивидент, ако компанията вземе решение да бъде разпределен такъв, право да придобият част от новите акции при увеличение на капитала й, пропорционално на дяловото им участие, право на глас в събранието на акционерите, право да искат определена информация от дружеството и др.

Комисионите и часовете за търговия могат да се видят в страница Условия за търговия.

 

Всички Бълг. акции Межд. акции ETF Корп. облигации ДЦК АДСИЦ Права

 

Борсов код Тип Наименование Емитирани книжа Номинал Сектор
Безплатна демо сметка
Търгувайте

Ценни книжа на Българската фондова борса

Безплатна демо сметка