Инструменти на БФБ

КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ

На Българска фондова борса се предлагат над 100 емисии корпоративни облигации на компании с разнообразни сфери на дейност.

Облигациите са привлекателен инструмент за инвеститори, които търсят сигурност и стабилна доходност от инвестицията си. Облигациите са с различен номинал и купон (лихва), дата на падеж (матуритет), като се предлагат както в лева, така и в евро.

Комисионите и часовете за търговия могат да се видят в страница Условия за търговия.

 

Всички Бълг. акции Межд. акции ETF Корп. облигации ДЦК АДСИЦ Права

 

Борсов код Тип Наименование Емитирани книжа Номинал Сектор
Безплатна демо сметка
Търгувайте

Ценни книжа на Българската фондова борса

Безплатна демо сметка