Инструменти на БФБ

КОМПЕНСАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ

На Българска Фондова Борса се предлагат три емисии компенсаторни инструменти:

  • Жилищни компенсаторни записи, издадени по ЗОСОИ – BLKB
  • Поименни компенсационни бонове, издадени по ЗСПЗ и ЗВСВГЗГФ – BLKC
  • Компенсаторни записи, издадени по ЗОСОИ – BLKD

Компенсаторни инструменти са безналични, поименни непарични платежни средства, които са издадени от държавата, за да обезщетят лица, чиито имоти, сгради или земеделски земи са одържавени или отчуждени.

Компенсаторните инструменти се търгуват на БФБ подобно на ценните книжа при текущи пазарни цени.

Комисионите и часовете за търговия могат да се видят в страница Условия за търговия.

 

Всички Бълг. акции Межд. акции ETF Корп. облигации ДЦК АДСИЦ Права

 

Борсов код Тип Наименование Емитирани книжа Номинал Сектор
Безплатна демо сметка
Търгувайте

Ценни книжа на Българската фондова борса

Безплатна демо сметка