Инструменти на БФБ

АДСИЦ

Акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) набират парични средства чрез издаване на ценни книжа, като полученият ресурс могат да инвестират в покупко-продажба на недвижими имоти, извършване на строежи, управление и отдаване под наем на имоти или покупко-продажбата на вземания.

На Българска Фондова борса се предлагат за търговия над 45 АДСИЦ дружества.

Комисионите и часовете за търговия могат да се видят в страница Условия за търговия.

 

Всички Бълг. акции Межд. акции ETF Корп. облигации ДЦК АДСИЦ Права

 

Борсов код Тип Наименование Емитирани книжа Номинал Сектор
Безплатна демо сметка
Търгувайте

Ценни книжа на Българската фондова борса

Безплатна демо сметка