Инструменти на БФБ

ПРАВА

Права върху акции са финансови инструменти, които се издават във връзка с корпоративно събитие – увеличение на капитала. При увеличаване на капитала на публично дружество чрез издаване на нови акции се издават права като срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

Правата се търгуват за определен период от време преди извършване на увеличението на капитала с новата емисия акции.

Комисионите и часовете за търговия могат да се видят в страница Условия за търговия.

 

Всички Бълг. акции Межд. акции ETF Корп. облигации ДЦК АДСИЦ Права

 

Борсов код Тип Наименование Емитирани книжа Номинал Сектор
Безплатна демо сметка
Търгувайте

Ценни книжа на Българската фондова борса

Безплатна демо сметка