Нови Общи условия, в сила от 01.01.2024 г.

24.11.2023

Уважаеми клиенти,

 

Съветът на директорите на БенчМарк Финанс АД на свое заседание, проведено на 22.11.2023 г., взе решение за изменение на Общите условия, приложими към договорите с клиенти на БенчМарк Финанс АД. Основните промени са в чл. 72 „Влизане в сила и прекратяване на договора“ и уреждат по-детайлно процедурите по прекратяване на договорите с клиенти.

Променените Общи условия влизат в сила и ще се прилагат в отношенията с клиенти, считано от 01 януари 2024 г.

Клиентите, които не са съгласни с измененията в Общите условия, имат право преди датата на влизането им в сила, чрез писмено уведомление до инвестиционния посредник да прекратят договора си без предизвестие, без да носят отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от тях активи. При прекратяването на договора по този ред инвестиционният посредник урежда отношенията си с клиента в 7-дневен срок от получаването на изявлението за прекратяване.

Може да се запознаете с променените Общи условия на следния линк.

При възникнали въпроси, моля свържете се с нас.

 

БенчМарк Финанс