Статия | Как да търгуваме ETF-и бързо, лесно и евтино?

29.03.2024

Борсово търгуваните фондове (ETF) стават все по-популярни инструменти за търговия на финансовите пазарите. Гъвкавостта им, огромният избор, както и нивото на диверсификация, което предоставят, ги прави предпочитан избор за търговия от трейдърите на финансовите пазари. Търговията с договори за разлика (CFD) върху борсово търгувани фондове представлява още по-иновативен начин за търговия, който позволява на пазарните участници да се възползват от движението на цените на съответния фонд, без да притежават реалните му дялове.

Поради тази причина БенчМарк добави в платформата си MetaTrader 5 едни от най-популярните и търгувани ETF-и в световен мащаб.

С кои договори за разлика върху ETF-и могат да търгуват клиентите на БенчМарк?

 

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF е борсово търгуван фонд, който е създаден и се управлява от BlackRock Fund Advisors. Той инвестира на пазарите с фиксирана доходност в САЩ. Фондът инвестира в деноминирани в щатски долари американски съкровищни ценни книжа с фиксирана лихва и остатъчен матуритет, по-голям или равен на двадесет години. Той се стреми да проследява резултатите на индекса ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, като използва техника на представителна извадка. iShares 20+ Year Treasury Bond ETF е създаден на 22 юли 2002 г. и е със седалище в САЩ.

Global X Uranium ETF е борсово търгуван фонд, създаден и управляван от Global X Management Company LLC. Фондът инвестира в акции на компании, работещи в секторите енергетика, нефт, газ и консумативи, въглища и консумативи, уранови руди. Фондът инвестира в акции на компании с нарастваща пазарна капитализация, като се стреми да проследява представянето на индекса Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Global X Uranium ETF е създаден на 4 ноември 2010 г.

Global X Lithium & Battery Tech ETF е борсово търгуван фонд, управляван от Global X Management Company LLC. Фондът инвестира в акции на компании, работещи в секторите на материали, метали и минно дело, диверсифицирани метали и минно дело, диверсифицирани метални руди. Той се стреми да проследява представянето на индекса Solactive Global Lithium Index. Global X Lithium & Battery Tech ETF е създаден на 22 юли 2010 г.

ProShares UltraPro QQQ е борсово търгуван фонд, стартиран и управляван от ProShare Advisors LLC. Инвестира чрез деривати в акции на компании, работещи в секторите на енергетиката, недвижимите имоти, материалите, промишлеността, потребителските стоки, потребителските стоки, здравеопазването, информационните технологии, комуникационните услуги, комуналните услуги. Използва деривати като фючърси и суапове, за да създаде своя портфейл. Инвестира в акции на компании с голяма пазарна капитализация с цел растеж и стойност. Фондът се стреми да проследи 3 пъти дневното представяне на индекса Nasdaq 100, като използва техника за пълно копиране. ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ е създаден на 9 февруари 2010 г.

 

Търговията със CFD върху ETF-и дава възможност за реализиране на резултат както при поскъпване на цената (чрез покупки), така и при поевтиняване (чрез къси продажби) и тъй като те се търгуват на марджин, могат да се сключват сделки, без да е необходимо да се заплаща цялата им стойност.

Търговията с борсово търгувани фондове е високо ликвидна, което означава изпълнение на поръчките за покупка и продажба на възможно най-добрите пазарни цени.

Трейдърите също така имат възможност да диверсифицират инструментите си за търговия, като получат достъп до различни пазари, сектори и региони. В същото време те трябва да бъдат наясно с риска, свързан с търговията с деривати, като прилагат подходящи стратегии за управление на риска. Въпреки това, търговията с този вид инструменти предлага гъвкавост, ликвидност и възможности за диверсификация за пазарните участници, които търсят алтернативен начин за участие на финансовите пазари.

 
ОТВОРИ ДЕМО СМЕТКА
 
 
 
ОТВОРИ РЕАЛНА СМЕТКА
 

Предимства на търговията със CFD върху борсово търгувани фондове (ETF):

⇒ Ликвидност – Тези инструменти обикновено са лесно достъпни и ликвидни, което позволява на инвеститорите да влизат и излизат от позиции при възможно най-добрите пазарни цени.

⇒ Достъп до разнообразие от пазари – Търговията със CFD върху борсово търгувани фондове предоставя достъп до разнообразие от пазари, включително пазари на акции, суровини, валути и др., което позволява диверсификация на портфейла.

⇒ Възможности за къса позиция – Трейдърите могат да откриват както дълги, така и къси позиции с този клас инструменти, което означава, че могат да спекулират както върху ръста, така и върху спада на цената на фонда.

⇒ Ниски комисионни и суап – За разлика от търговията с реални акции на борсовите пазари, търговията със CFD обикновено включва по-ниски комисионни разходи. Това прави търговията и инвестирането с този тип инструменти по-ефективно от гледна точка на разходите.

⇒ Възможности за диверсификация – Със CFD върху борсово търгувани фондове инвеститорите имат възможност да диверсифицират своите портфейли, като получат достъп до различни пазари, сектори и региони, без да притежават реалните активи.

⇒ Гъвкавост при управлението на позициите – Инвеститорите могат лесно да управляват позициите си, включително чрез използването на стоп поръчки и лимитирани поръчки, за да ограничат риска или за да закупят или продадат по желана от тях цена.

Тези предимства правят инвестирането и търговията със CFD върху борсово търгувани фондове (ETF) привлекателна възможност за тези, които търсят лесен и ликвиден начин да участват на различни пазари. Въпреки това е важно да се има предвид, че всеки инвестиционен продукт носи свои рискове, и трейдърите трябва да бъдат готови да ги приемат и да прилагат подходящи стратегии за управление на риска.

 

Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет за сключване на сделки, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Съдържанието не е съобразено с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. БенчМарк използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до частични или надвишаващи първоначалната инвестиция загуби. Поради тази причина клиентът не трябва да инвестира средства, които не може да си позволи да загуби. Настоящата публикация не е изготвена в съответствие с нормативни изисквания, целящи насърчаването на обективността и независимостта на инвестиционните проучвания и инвестиционните препоръки, не е предмет на забрана за сключване на сделки по отношение на определени финансови инструменти и/или емитенти, преди разпространението ѝ от изготвилото го лице или съответните лица за инвестиционния посредник и като такава следва да се възприема като маркетингово съобщение.